16 lat firmy lat firmy / MY NA ALLEGRO
zamówienia telefoniczne 7 dni w tyg. 9-20: 606240991 salon meble łazienkowe Tczew, Obr. Westerplatte 24c

Regulamin

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25.12.2014

Sklep internetowy meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl jest prowadzony przez firmę: Hashi Katarzyna Czebiołko, z siedzibą w Trąbki Wielkie 83-034, Kaczki, ul. Parkowa 33 , Tel.: 606240991, NIP: 6040058813,
REGON: 22030606.

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 5. Firma Hashi w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu. Istnieje również możliwość składania zamówień mailowo pod adresem: lazienki@hashi.com.pl, lub telefonicznie pod numerem 606240991.
 • 2. Rejestracja
 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres mailowy: lazienki@hashi.com.pl z prośbą o usunięcie konta, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl
 • 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl
 1. Logowanie do Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta.
 2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl widoczny jest nick Klienta lub imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.
 3. Klient, który zarejestrował konto, może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl, oraz wyrażać opinie o produktach.
 4. Klient z momentem zamieszczenia opinii o produkcie:
  1. oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;
  2. oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  3. zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela firmie Hashi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Spółkę z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Spółki. Klientowi z tytułu udzielenia Spółce powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;
  4. na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez firmę Hashi z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie firmy Hashi na pierwsze wezwanie firmy Hashi.
 5. Firma Hashi uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.
 6. Spółka uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.plMateriałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Spółka nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowegomeble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.
 8. Firma Hashi, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowymmeble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym firmę Hashi za pośrednictwem maila: lazienki@hashi.com.pl, wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl. oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, firma Hashi niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim.
 9. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl mogą być zgłaszane firmie Hashi za pośrednictwem maila: lazienki@hashi.com.pl. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.
 10. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 11. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;
 • 4. Informacje o produktach
 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Firma Hashi zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 • 5. Warunki realizacji zamówień
 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. telefonicznie lub mailowo upewnić się o dostępności towaru
  2. zalogować się do Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl;
  3. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  4. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
  5. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient musi dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
  6. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia,
  7. kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie” ” (lub równoznaczny);
 3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem);
 4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie Hashi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez firmę Hashi zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem firmy Hashi o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej.
 6. Firma Hashi zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.
 7. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej jednokrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.
 8. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Firma Hashi nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma Hashi poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma Hashi może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma Hashi będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 10. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Firmy Hashi), Spółka dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.
 11. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Firmy Hashi), Firma Hashi może anulować zamówienie w całości.
 12. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 8-9 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Firma Hashi zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.
 13. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Firma Hashi nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 • 6. Modyfikacje zamówienia
 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Firme Hashi przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Firmę Hashi. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.
 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać po przez wysłanie informacji mailowej na adres: lazienki@hashi.com.pl.
 3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.
 • 7. Formy płatności i dowód zakupu
 1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
  1. podczas odbioru przedmiotu zamówienia osobiście w salonie pod adresem: Tczew 83-110, Skarszewska 21. W tym przypadku dowód zakupu (faktura lub paragon) zostanie wydany przy odbiorze towaru;
  2. podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go firmę kurierską – gotówką. W tym przypadku dowód zakupu (faktura lub paragon) zostanie wystawiony po otrzymaniu przez firmę Hashi zapłaty od kuriera za dostarczony towar. Dowód zakupu zostanie wysłany pocztą elektroniczną lub w formie listu na w wskazany przez klienta adres w ciągu 2 dni roboczych od wystawienia paragonu;
  3. przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym na nr konta podany w dziale WYSYŁKA. . W tym przypadku dowód zakupu (faktura lub paragon) zostanie wystawiony w dniu otrzymania przelewu za towar i zostanie dodany do wysyłki lub zostanie wysłany pocztą elektroniczną lub w formie listu na w wskazany przez klienta adres w ciągu 2 dni roboczych od wystawienia paragonu.
 • 8. Czas realizacji zamówień i wysyłka
 1. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu. Czas realizacji zamówienia to 2-5 roboczych (od dnia do zamówienia – przy pobraniu, lub dnia otrzymania przelewu – przy przedpłacie)
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia jest dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. Kupując w sklepie internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl kilka przedmiotów, za przesyłkę płacisz tylko raz.
 4. W dniu wydania towaru kiurierowi, lub dzien po jego wydaniu – firma Hashi wysyła informację o nadaniu przesyłki w formie SMS-a, na numer telefonu, wskazany w zamówieniu. SMS zawiera informację o dniu nadania przesyłki, numer listu przewozowego, nazwę kuriera ktorym przewożony jest zamówienie, oraz adres strony internetowej meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl.
 5. Firma Hashi nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. Oraz nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy po wydaniu towaru kurierowi.
 6. Firma Hashi nie bierze odpowiedzialności za sposób dostarczenia towaru klientowi przez kuriera, nie gwarantuje wniesienia towaru do domu, oraz nie odpowiada za utrzymanie kontaktu z kurierem.
 7. Przy odbiorze paczki należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. Gdy towar nie zgadza się z zamówionym lub jest uszkodzony należy natychmiast zgłosić to kurierowi, który sporządzi protokół uszkodzenia przesyłki z dokładnymi informacjami odnośnie uszkodzenia. Przed podpisaniem protokołu należy dokładnie się z nim zapoznać! Następnie prosimy się z nami skontaktować opisując szczegółowo całą sytuację. Jeżeli uszkodzenie przesyłki nie zostanie stwierdzone podczas odbioru paczki wszelkie reklamacje nie będą mogły być uwzględniane. Jeśli towar zostanie zniszczony w czasie wysyłki, a klient nie spisze protokołu szkody przy dostawie towaru, to na klienta spada prawo do uzyskania wszelkich roszczeń z tytułu z niszczenia towaru, bezpośrednio do firmy kurierskiej. W tym przypadku firma Hashi nie będzie brała udziału w prowadzeniu reklamacji oraz nie bierze odpowiedzialności za wynik reklamacji.
 • 9. Warunki reklamacji
 1. Firma Hashi nie daje gwarancji na towar który podlega wyprzedaży, gdyż wartość sprzedawanego towaru z wyprzedaży jest poniżej kosztów produkcji towaru (USTAWA z dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumenta, art. 38, punk 1 i 3). Wyjątkiem jest towar nieobjęty wyprzedażą. Kinet kupujący towar nieobjęty wyprzedażą ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru. W przypadku nabycia wadliwego produktu (nieobjętego wyprzedażą) klient ma możliwość domagać się od sprzedającego obniżenia jego ceny lub odstąpienia od umowy.
 2. Firma Hashi w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Warunkiem koniecznym, aby firma Hashi rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od firmy Hashi i opisem reklamacji.
 4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Skarszewska 21, 83-110 Tczew. Koszt wysyłki reklamowanego towaru jest pokrywany do wysokości pobranej opłaty za pierwszą wysyłkę – 0 zł przy przypadku wybrania promocji i wysyłki gratisowej, 25 zł przy wyborze wysyłki bez promocji.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Firma Hashi naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność firmy Hashi z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Firmie Hashi za nabycie danego produktu.
 • 10. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki, kontaktując się mailowo na adres: lazienki@hashi.com.pl.
 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.skle.pl i hashi.com.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.skle.pl i hashi.com.pl bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.  Klient może zrezygnować z zamówienia w całości lub w części. W przypadku całkowitej rezygnacji z zakupu, umowę między klientem a sprzedawcą uważa się za niezawartą. Firma Hashi zobowiązuje się zwrócić koszty przesyłki, jakie klient poniósł w związku wysłaniem zakupionego towaru, do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych  przez klienta dodatkowych kosztów.
 3. W przypadku rezygnacji z zakupionego towaru, towar należy wysłać na adres: Skarszewska 21, 83-110 Tczew. Wysyłając towar do sprzedawcy należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy: Wzór pisma. Oświadczenie to może być również wysłane mailowo na adres: lazienki@hashi.com.pl
 4. Warunkiem skorzystania z tego prawa jest zwrot produktu w stanie nienaruszonym. Oznacza to, że produkt od chwili zakupu do momentu zwrotu (w ciągu 14 dni) nie może być uszkodzony, jak również użytkowany.
 5. Firma Hashi nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 • 11. Zwrot należności Klientom
 1. Firma Hashi dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 2. Firma Hashi dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone:
  • o z góry za pomocą przelewu,
  • o przy odbiorze u kuriera lub na poczcie,
  • o gotówkowo przy odbiorze osobistym.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma Hashi nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Firmy Hashi numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Firmie Hashi takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Firma Hashi nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 • 12. Dane osobowe
 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę Hashi danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym www.meble-lazienkowe.sklep.pl i sklepu hashi.com.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego www.meble-lazienkowe.sklep.pl i sklepu hashi.com.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym www.meble-lazienkowe.sklep.pl oraz zakupu w sklepie internetowym hashi.com.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Firmę Hashi danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Firmę Hashi usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym www.meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl.
 2. Złożenie zamówienia mailowo, oraz drogą telefoczną oznacza, iż klient zgodził sie na porzedważanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb handowych i marketingowych firmy Hashi Katarzyna Czebiołko.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez frimę Hashi Katarzyna Czebiołko, z siedzibą w Trąbki Wielkie (83-034) przy ul. Parkowa 33, miejscowość Kaczki, Tel.: 606240991, NIP: 6040058813, REGON 22030606.
 4. Firma Hashi przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym www.meble-lazienkowe.sklep.pl, oraz www.hashi.com.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.
 6. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta:
  1. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celuDane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl są przetwarzane przez frimę Hashi Katarzyna Czebiołko, z siedzibą w Trąbki Wielkie (83-034) przy ul. Parkowa 33, miejscowość Kaczki, Tel.: 606240991, NIP: 6040058813, REGON 22030606., która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:
   • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień;
   • w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl;
   • w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl .

Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz samodzielnie edytować i usuwać. Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: lazienki@hashi.com.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl.

 1. Zasady bezpieczeństwaHashi Katarzyna Czebiołko zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
  • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
  • dokładne i aktualne,
  • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
  • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
  • bezpiecznie przechowywane,
  • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Pamiętaj, że Twój nick oraz Twój adres e-mail podany jako publiczny będzie widoczny dla wszystkich osób korzystających ze Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl. Jeśli nie chcesz udostępniać danych osobowych nieograniczonemu kręgowi osób, nie podawaj ich jako publicznych.

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

 • ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
 • wylogowaniu się ze strony meble-lazienkowe.sklep.pl, lub hashi.com.pl zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu wiadomości na forum itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony meble-lazienkowe.sklep.pl, lub hashi.com.pl . Wylogowanie ze strony meble-lazienkowe.sklep.pl, lub hashi.com.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;
 • zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
 • korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
 • korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl, lub hashi.com.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;
 • jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl, lub hashi.com.pl za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.
 • 13. Postanowienia końcowe
 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl, i hashi.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Firma Hashi dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl, i hashi.com.pl były na najwyższym poziomie, jednakże firma Hashi nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl, i hashi.com.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl, i hashi.com.pl.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie firma Hashi nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 10 regulaminu.
 5. Ceny podane w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl, i hashi.com.pl są cenami obowiązującymi w Salonie Outlet Meble łazienkowe, ul. Skarszewska 21, 83-110 Tczew i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w Salonie Outlet Meble łazienkowe, ul. Skarszewska 21, 83-110 Tczew.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
 7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl, i hashi.com.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 8. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie firmie Hashi statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl, i hashi.com.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy meble-lazienkowe.sklep.pl, i hashi.com.plkorzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl, i hashi.com.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
 10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Firmą Hashi rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby firmy Hashi.

 

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowegomeble-lazienkowe.sklep.pl, i hashi.com.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 25.12.2014

Sklep internetowy meble-lazienkowe.sklep.pl jest prowadzony przez firmę: Hashi Katarzyna Czebiołko, z siedzibą w Trąbki Wielkie 83-034, Kaczki, ul. Parkowa 33 , Tel.: 606240991, NIP: 6040058813,
REGON: 22030606.

 • 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
   1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
   2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

 1. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 3. Firma Hashi w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu. Istnieje również możliwość składania zamówień mailowo pod adresem: lazienki@hashi.com.pl, lub telefonicznie pod numerem 606240991.
 • 2. Rejestracja
 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres mailowy: lazienki@hashi.com.pl z prośbą o usunięcie konta, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl
 • 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl
  1. Logowanie do Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta.
  2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl widoczny jest nick Klienta lub imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.
  3. Klient, który zarejestrował konto, może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl, oraz wyrażać opinie o produktach.
  4. Klient z momentem zamieszczenia opinii o produkcie:
   1. oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;
   2. oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
   3. zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela firmie Hashi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Spółkę z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Spółki. Klientowi z tytułu udzielenia Spółce powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;
   4. na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez firmę Hashi z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie firmy Hashi na pierwsze wezwanie firmy Hashi.

 

 1. Firma Hashi uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.
 2. Spółka uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.plMateriałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Spółka nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowegomeble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.
 4. Firma Hashi, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowymmeble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym firmę Hashi za pośrednictwem maila: lazienki@hashi.com.pl, wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl. oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, firma Hashi niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim.
 5. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl mogą być zgłaszane firmie Hashi za pośrednictwem maila: lazienki@hashi.com.pl. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.
 6. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 7. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;
 • 4. Informacje o produktach
  1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl:
   1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
   2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 

 1. Firma Hashi zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 2. Promocje w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 • 5. Warunki realizacji zamówień
  1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
  2. 2. W celu złożenia zamówienia należy:
   1. telefonicznie lub mailowo upewnić się o dostępności towaru
   2. zalogować się do Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl;
   3. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
   4. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
   5. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient musi dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
   6. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia,
   7. kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie” ” (lub równoznaczny);

 

  1. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem);
  2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie Hashi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
  3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez firmę Hashi zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem firmy Hashi o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej.
  4. Firma Hashi zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.
  5. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej jednokrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.
  6. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Firma Hashi nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma Hashi poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma Hashi może zaproponować Klientowi:
   1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
   2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma Hashi będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
   3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 

 1. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Firmy Hashi), Spółka dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.
 2. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Firmy Hashi), Firma Hashi może anulować zamówienie w całości.
 3. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 8-9 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Firma Hashi zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.
 4. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Firma Hashi nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 • 6. Modyfikacje zamówienia
 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Firme Hashi przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Firmę Hashi. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.
 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać po przez wysłanie informacji mailowej na adres: lazienki@hashi.com.pl.
 3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.
 • 7. Formy płatności i dowód zakupu
 1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
  1. podczas odbioru przedmiotu zamówienia osobiście w salonie pod adresem: Tczew 83-110, Skarszewska 21. W tym przypadku dowód zakupu (faktura lub paragon) zostanie wydany przy odbiorze towaru;
  2. podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go firmę kurierską – gotówką. W tym przypadku dowód zakupu (faktura lub paragon) zostanie wystawiony po otrzymaniu przez firmę Hashi zapłaty od kuriera za dostarczony towar. Dowód zakupu zostanie wysłany pocztą elektroniczną lub w formie listu na w wskazany przez klienta adres w ciągu 2 dni roboczych od wystawienia paragonu;
  3. przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym na nr konta podany w dziale WYSYŁKA. . W tym przypadku dowód zakupu (faktura lub paragon) zostanie wystawiony w dniu otrzymania przelewu za towar i zostanie dodany do wysyłki lub zostanie wysłany pocztą elektroniczną lub w formie listu na w wskazany przez klienta adres w ciągu 2 dni roboczych od wystawienia paragonu.
 • 8. Czas realizacji zamówień i wysyłka
 1. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu. Czas realizacji zamówienia to 2-5 roboczych (od dnia do zamówienia – przy pobraniu, lub dnia otrzymania przelewu – przy przedpłacie)
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia jest dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. Kupując w sklepie internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl kilka przedmiotów, za przesyłkę płacisz tylko raz.
 4. W dniu wydania towaru kiurierowi, lub dzien po jego wydaniu – firma Hashi wysyła informację o nadaniu przesyłki w formie SMS-a, na numer telefonu, wskazany w zamówieniu. SMS zawiera informację o dniu nadania przesyłki, numer listu przewozowego, nazwę kuriera ktorym przewożony jest zamówienie, oraz adres strony internetowej meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl.
 5. Firma Hashi nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. Oraz nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy po wydaniu towaru kurierowi.
 6. Firma Hashi nie bierze odpowiedzialności za sposób dostarczenia towaru klientowi przez kuriera, nie gwarantuje wniesienia towaru do domu, oraz nie odpowiada za utrzymanie kontaktu z kurierem.
 7. Przy odbiorze paczki należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. Gdy towar nie zgadza się z zamówionym lub jest uszkodzony należy natychmiast zgłosić to kurierowi, który sporządzi protokół uszkodzenia przesyłki z dokładnymi informacjami odnośnie uszkodzenia. Przed podpisaniem protokołu należy dokładnie się z nim zapoznać! Następnie prosimy się z nami skontaktować opisując szczegółowo całą sytuację. Jeżeli uszkodzenie przesyłki nie zostanie stwierdzone podczas odbioru paczki wszelkie reklamacje nie będą mogły być uwzględniane.
 • 9. Warunki reklamacji
 1. Firma Hashi nie daje gwarancji na towar który podlega wyprzedaży, gdyż wartość sprzedawanego towaru z wyprzedaży jest poniżej kosztów produkcji towaru. Wyjątkiem jest towar nieobjęty wyprzedażą. Kient kupujący towar nieobjęty wyprzedażą ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi firmę Hashi o stwierdzonej niezgodności.
 2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Warunkiem koniecznym, aby firma Hashi rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od firmy Hashi i opisem reklamacji.
 4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Skarszewska 21, 83-110 Tczew. Koszt wysyłki reklamowanego towaru pokrywa Kupujący.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Firma Hashi naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność firmy Hashi z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Firmie Hashi za nabycie danego produktu.
 • 10. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki, kontaktując się mailowo na adres: lazienki@hashi.com.pl.
 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.skle.pl i hashi.com.plw zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.skle.pl i hashi.com.pl bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), za wyjątkiem (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225): Klient może zrezygnować z zamówienia w całości lub w części. W przypadku całkowitej rezygnacji z zakupu, umowę między klientem a sprzedawcą uważa się za niezawartą. W przypadku rezygnacji z zakupionego towaru, klient odsyła towar na własny koszt pod adres: Skarszewska 21, 83-110 Tczew. Wysyłając towar do sprzedawcy należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy: Wzór pisma
 3. Warunkiem skorzystania z tego prawa jest zwrot produktu w stanie nienaruszonym. Oznacza to, że produkt od chwili zakupu do momentu zwrotu (w ciągu 14 dni) nie może być uszkodzony, jak również użytkowany.
 4. Firma Hashi nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 • 11. Zwrot należności Klientom
 1. Firma Hashi dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 2. Firma Hashi dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone:
  • z góry za pomocą przelewu,
  • przy odbiorze u kuriera lub na poczcie,
  • gotówkowo przy odbiorze osobistym.

  W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma Hashi nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Firmy Hashi numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Firmie Hashi takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Firma Hashi nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 • 12. Dane osobowe
 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę Hashi danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym www.meble-lazienkowe.sklep.pl i sklepu hashi.com.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego www.meble-lazienkowe.sklep.pl i sklepu hashi.com.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym www.meble-lazienkowe.sklep.pl oraz zakupu w sklepie internetowym hashi.com.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Firmę Hashi danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Firmę Hashi usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym www.meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl.
 2. Złożenie zamówienia mailowo, oraz drogą telefoczną oznacza, iż klient zgodził sie na porzedważanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb handowych i marketingowych firmy Hashi Katarzyna Czebiołko.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez frimę Hashi Katarzyna Czebiołko, z siedzibą w Trąbki Wielkie (83-034) przy ul. Parkowa 31, miejscowość Kaczki, Tel.: 606240991, NIP: 6040058813, REGON 22030606.
 4. Firma Hashi przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym www.meble-lazienkowe.sklep.pl, oraz www.hashi.com.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.
 6. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta:
   1. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celuDane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl są przetwarzane przez frimę Hashi Katarzyna Czebiołko, z siedzibą w Trąbki Wielkie (83-034) przy ul. Parkowa 31, miejscowość Kaczki, Tel.: 606240991, NIP: 6040058813, REGON 22030606., która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:
    • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień;
    • w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl;
    • w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

    Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).

    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl .

    Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz samodzielnie edytować i usuwać. Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: lazienki@hashi.com.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl.

  1. Zasady bezpieczeństwaHashi Katarzyna Czebiołko zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
   • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
   • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
   • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
   • dokładne i aktualne,
   • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
   • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
   • bezpiecznie przechowywane,
   • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

   Pamiętaj, że Twój nick oraz Twój adres e-mail podany jako publiczny będzie widoczny dla wszystkich osób korzystających ze Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl i hashi.com.pl. Jeśli nie chcesz udostępniać danych osobowych nieograniczonemu kręgowi osób, nie podawaj ich jako publicznych.

   Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

   • ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
   • wylogowaniu się ze strony meble-lazienkowe.sklep.pl, lub hashi.com.pl zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu wiadomości na forum itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony meble-lazienkowe.sklep.pl, lub hashi.com.pl . Wylogowanie ze strony meble-lazienkowe.sklep.pl, lub hashi.com.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;
   • zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
   • korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
   • korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl, lub hashi.com.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;
   • jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl, lub hashi.com.pl za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.
 • 13. Postanowienia końcowe
 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl, i hashi.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Firma Hashi dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl, i hashi.com.pl były na najwyższym poziomie, jednakże firma Hashi nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl, i hashi.com.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl, i hashi.com.pl.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie firma Hashi nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 10 regulaminu.
 5. Ceny podane w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl, i hashi.com.pl są cenami obowiązującymi w Salonie Outlet Meble łazienkowe, ul. Skarszewska 21, 83-110 Tczew i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w Salonie Outlet Meble łazienkowe, ul. Skarszewska 21, 83-110 Tczew.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
 7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl, i hashi.com.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 8. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie firmie Hashi statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym meble-lazienkowe.sklep.pl, i hashi.com.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy meble-lazienkowe.sklep.pl, i hashi.com.plkorzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego meble-lazienkowe.sklep.pl, i hashi.com.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
 10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Firmą Hashi rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby firmy Hashi.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez firmę Hashi, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowegomeble-lazienkowe.sklep.pl, i hashi.com.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.